Plastimo EPS Neo /експандиран полистирен с графит/

  Експандираният полистирен е най-използваният топлоизолационен материал през последните две десетилетия.
Задълбочаващата се енергийна криза поставя пред обществото необходимостта от откриването на нови енергоспестяващи материали.
Такъв иновационен продукт е предлаганият от "ПЛАСТИМО" АД топлоизолационен материал Plastimo EPS Neo. В неговите полистиренови гранули са вградени графитни частици, поглъщащи инфрачервените лъчи, което значително намалява загубата на топлина. Производството на блокове и плочи с характерен сив цвят започва през 2007г. Признание за качествата на Plastimo EPS Neo е присъденият златен медал на Международния Технически Панаир Пловдив - Есен"2007.

Plastimo EPS Neo
ПредимстваВградените инфрачерввени абсорбери и рефлектори значително подобряват топлоизолационните характеристики на продукта. Така с по-малки дебелини на плочите и при ниски плътности се постига с 20% по-голяма изолация в сравнение с традиционните бели EPS плочи.

Технически характеристики на Plastimo EPS Neo

Показател Мярка EPS-Neo90 Стандарт
Плътност кг/м3 15-17 EN 1602
Напрежение на натиск при 10% деформация kPa
ниво
90
CS(10)90
EN 826
Водопоглъщаемост след 7 дни обемни% 1.2 EN 12087
Якост на огъване kPa
ниво
240
BS240
EN 12089

Стабилност на размерите 48h,70±2°C:

дължина
ширина
дебелина

Клас

%

DS(70,-)1

0.30
0.35
0.25

EN 1604
Число на дифузно съпротивление на водни пари µ 63 EN 12086
Клас на горимост   E EN 13501