Интегрирана Система за Управление

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Внедрявайки интегрирана система за управление ПЛАСТИМО АД си поставя за главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, като им предлага качествени продукти, на конкуретни цени.

Наши стратегически цели са трайно присъствие на пазара и икомически просперитет на дружеството.

Основен инструмет за ефктивно управление на дружеството е внедрената Интегрираната система за управление по качество, опазване на околната среда и осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 и стриктно прилагане на съответните нормативни изисквания.

ISO 9001  ISO 14001 ISO 45001

І. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

За нас това означава:

 • да разбираме изискванията и очакванията на нашите клиенти и да ги удовлетворяваме в максимална степен;
 • да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на топлоизолационните продукти от EPS и Neopor, опаковки и детайли за битовата техника от EPS и EPP;
 • да повишаваме конкурентноспособността на дружеството в условията на Европейската интеграция, чрез управление и оптимизиране на всички процеси, чрез инвестиции в нови технологии и оборудване и проектиране на иновативни продукти;
 • да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;
 • да развиваме уменията на персонала и да повишаваме неговата квалификация чрез ефективни обучения;
 • да осигуряваме измеримост на целите, анализ и оценка при достигането им;
 • да планираме дейностите по управление на качеството на всички нива и контролираме изпълнението им чрез вътрешни одити и прегледи от ръководството;
 • да развиваме взаимоизгодни отношения с доставчиците за осигуряване на бездефектни и навременни доставки на материали на конкурентни цени;
 • да опазваме и се грижим равнопоставено за собствеността на фирмата и собствеността на клиента;
 • да оптимизираме процесите във фирмата в съответствие с регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;

Качеството е нашата гаранция за успех!

ІІ. ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин осигуряващ поддържането и непрекъснато усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички сътрудниците на организацията при спазване на следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на организацията ;
 • Ангажимент към спазване на правните и доброволно възприети изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията;
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;
 • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • Запазване устойчивата работоспособност на работници и служители, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;
 • Ангажимент към спазване на определените физиологични режими на труд и почивка за работи, свързани с нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност, принудителна работна поза и други;
 • Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия;
 • Да приобщаваме хората към целите на организацията, чрез информиране и стимулиране;

ІІІ.ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • Постигане на съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;
 • Икономично потребление на ресурсите – газ, ел. енергия и вода;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и правилното разделно събиране, съхранение и предаване на оторизирана фирма на другите отпадъци, генерирани във фирмата;
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Непрекъснато подобряване постиженията на организацията на база анализи, информация и ефикасни решения;

Всички наши партньори се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.

Ръководството на ПЛАСТИМО АД призовава сътрудниците на организацията да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда и да изхождат от тях при определяне на целите. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за осигуряването на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената Интегрирана система за управление изисквания са задължение на всички сътрудници.

Ръководството на ПЛАСТИМО АД поема своята отговорност за обучението и мотивирането на сътрудниците на фирмата, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законодателни и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Като Изпълнителен Директор на ПЛАСТИМО АД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, спазване на нормативните изисквания на Република България и осигуряване на необходимите ресурси за ефективното функциониране на Интегрираната система за управление ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001.

Иван Павлов

Изпълнителен директор

01.09.2020 г.