Интегрирана Система за Управление

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Внедрявайки интегрирана система за управление

ПЛАСТИМО АД си поставя за главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, като им предлага качествени продукти, на конкуретни цени.
Наши стратегически цели са трайно присъствие на пазара и икомически просперитет на дружеството.

Основен инструмеnт за ефктивно управление на дружеството е внедрената Интегрираната система за управление по качество, опазване на околната среда и осигуряванена здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 и стриктно прилагане на съответните нормативни изисквания.

ISO 9001  ISO 14001 ISO 45001

І. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

За нас това означава:

  • да разбираме изискванията и очакванията на нашите клиенти и да ги удовлетворяваме в
максимална степен;
  • да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на топлоизолационните
продукти от EPS и Neopor, опаковки и детайли за битовата техника от EPS и EPP;
  • да повишаваме конкурентноспособността на дружеството в условията на Европейската
интеграция, чрез управление и оптимизиране на всички процеси, чрез инвестиции в нови
технологии и оборудване и проектиране на иновативни продукти;
  • да развиваме уменията на персонала и да повишаваме неговата квалификация чрез
ефективни обучения;
  • да осигуряваме измеримост на целите, анализ и оценка при достигането им;
  • да планираме дейностите по управление на качеството на всички нива и контролираме
изпълнението им чрез вътрешни одити и прегледи от ръководството;
  • да развиваме взаимоизгодни отношения с доставчиците за осигуряване на бездефектни и
навременни доставки на материали на конкурентни цени;
  • да опазваме и се грижим равнопоставено за собствеността на фирмата и собствеността
на клиента;
  • да оптимизираме процесите във фирмата в съответствие с регламентираните
изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
Качеството е нашата гаранция за успех!

ІІ. ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно
оборудване по начин осигуряващ поддържането и непрекъснато усъвършенстване на здравословна
и безопасна работна среда за всички сътрудниците на организацията при спазване на следните
ръководни принципи:
  • Непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за
персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за
здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на организацията ;
  • Ангажимент към спазване на правните и доброволно възприети изисквания по отношение
на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси,
работни места, работно оборудване и продукти на организацията;
  • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с
възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на
готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;
  • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез
приемане на общи и конкретни цели и програми;
  • Запазване устойчивата работоспособност на работници и служители, профилактика на
умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;
  • Ангажимент към спазване на определените физиологични режими на труд и почивка за
работи, свързани с нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност,
принудителна работна поза и други;
  • Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически
целесъобразно;
  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите,
свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол ЗБУТ и всички
заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия;
  • Да приобщаваме хората към целите на организацията, чрез информиране и стимулиране;

ІІІ.ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за
околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:
  • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването
на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
  • Постигане на съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, имащи
отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти;
  • Икономично потребление на ресурсите – газ, ел. енергия и вода;
  • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната
среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
  • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и
правилното разделно събиране, съхранение и предаване на оторизирана фирма на другите
отпадъци, генерирани във фирмата;
  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи
значимо въздействие върху околната среда;
  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към
опазване на околната среда;
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и
всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
  • Непрекъснато подобряване постиженията на организацията на база анализи, информация
и ефикасни решения;
Всички наши партньори се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката
ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.
Ръководството на ПЛАСТИМО АД призовава сътрудниците на организацията да прилагат
принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по качество, здравословни и
безопасни условия на труд и околна среда и да изхождат от тях при определяне на целите.
Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за осигуряването на качеството,
здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, както и спазване на
произтичащите от внедрената Интегрирана система за управление изисквания са задължение на
всички сътрудници.
Ръководството на ПЛАСТИМО АД поема своята отговорност за обучението и мотивирането на
сътрудниците на фирмата, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите
законодателни и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.
Като Изпълнителен Директор на ПЛАСТИМО АД декларирам личното си участие и отговорност
за изпълнение на обявената политика, спазване на нормативните изисквания на Република
България и осигуряване на необходимите ресурси за ефективното функциониране на Интегрираната
система за управление ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Иван Павлов
Изпълнителен директор

01.03.2022 г.